Equipo de Goberno

José Tomé Roca

Alcalde-Presidente.

Gloria María Prada Rodríguez

1ªTenente Alcalde. Concelleira Facenda, Réxime Interior, Servizos Sociais e Discapacidade

Ibán Torres Rodríguez

2º Tenente Alcalde. Voceiro do Grupo Municipal.

José Luis Losada Fernández

Concelleiro de Medio Ambiente, Obras, Medio Rural e Servizos.

Mª del Pilar Espinosa Novelle

Concelleira de Sanidade, Drogodependencias, Tráfico e Mobilidade

Marina María Doutón Rajo

Concelleira de Cultura, Ensino e Xuventude

José Manuel Mougán Sobredo

Concelleiro de Deportes

Regina López Arias

Concelleira de Consumo

Guillermo Díaz Aira

Concelleiro de Tecnoloxía e Innovación

Margarita López Rodríguez

Concelleira de Muller e Igualdade
 

 

Grupos municipais

Servizos Municipais

       
Padrón municipal   Augas e saneamento   Lixo   Cemeterio   Bus Urbano

 

Relación de Postos de Traballo (RPT)

Actualmente o concello de Monforte de Lemos está a elaborar o documento da RPT , co seguinte calendario de actuacións (para a realización das actuacións establécese o seguinte calendario aproximado que poderá sufrir modificacións, en función da forma na que sexan desenvolvidos os traballos) :

 1. FASE DE INFORMACIÓN PREVIA Á REPRESENTACIÓN SINDICAL: Mes de abril de 2020 (finalizada)
 2. FASE DA ANÁLISE E DESCRICIÓN. Meses de maio, xuño, xullo de 2020 (finalizada)
  • Dentro de esta fase absolutamente limitada á situación de pandemia; procedeuse á  identificación de postos de traballo, comprensión das  súas funcións, análise dos cometidos específicos  de cada un deles, da carga de traballo, horario, funcións a eles atribuídos e o seu axuste ó grupo de pertenza, complemento de destino e a contía do complemento específico de cada un deles. Para elo foi preciso  o estudo da realidade existente mediante os antecedentes e o recoñecemento dos  distintos responsables das unidades administrativas .
  • Así mesmo para esta fase contouse coa participación dos propios traballadores mediante a realización de múltiples entrevistas, facendo, como mínimo unha por cada posto de traballo singularizado.
  • Posteriormente procedeuse a cuantificación por puntos, en función dos distintos parámetros e da normativa de aplicación que se recolle para o complemento específico.
 3. FASE DE ELABORACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO
  • Unha vez realizado este traballo e elaborándose un manual de valoración , procedeuse á confección de toda a documentación, a saber:
   • Organigrama administrativo.
   • Organigrama das dependencias dos distintos organismo políticos
   • Organización de fichas dos diferentes postos de traballo
   • Elaboración da propia Relación de postos de traballo.
 4. DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POLO PLENO DE 31 DE OUTUBRO DE 2022 DE LA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOSE DA UNIDADE DE DROGODEPENDENCIAS DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS.
 5. DOCUMENTOS DA RPT DO CONCELLO DE MONFORTE E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS, DESPOIS DA CORRECCIÓN DE ERROS APROBADA POLO PLENO DE 30 DE XANEIRO DE 2023.

 

Información sobre o emprego público

Oferta de Emprego Público 2023

https://www.monfortedelemos.es/es/procesos-selectivos

Retribucións do persoal